Άμεσα και εφικτά μέτρα για το Περιβάλλον

  • Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δράσεων στο περιβάλλον
  • Άμεση προσαρμογή και υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
  • Προτίμηση για μέτρα που λειτουργούν μέσω κινήτρων και όχι απαγορεύσεων (π.χ. χρέωση για πρόσβαση στο κέντρο της πόλης με αυτοκίνητο)
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων προς την κατεύθυνση της συνολικής ανακύκλωσης και αξιοποίησής τους
  • Ενθάρρυνση βιοκλιματικών λύσεων και εφαρμογών στον κατασκευαστικό τομέα
  • Συνεχής αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας