Καταστατικό

Άρθρο 1.  ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ- ΕΔΡΑ - ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

1.    Ιδρύεται Κόμμα με την επωνυμία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, έδρα την Αθήνα και έμβλημα ένα κλαδί ελιάς εγγεγραμμένο σε ένα ισοσκελές τρίγωνο. Το τρίγωνο είναι χρώματος μπλε ενώ το κλαδί ελιάς λευκό. Το έμβλημα συμπληρώνεται με τη λέξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ.
2.    Η πολιτική μας φιλοσοφία στηρίζεται στο μέτρο και απέχει εξ ίσου από τα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος, απορρίπτει δογματισμούς, ιδεοληψίες και μονομέρειες. Εκφράζει την προοδευτική και ριζοσπαστική πλευρά της πολιτικής, με βάση τις παγκόσμιες αξίες της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της Αλληλεγγύης. Αντιμετωπίζει την κοινωνία συνολικά και όχι αποσπασματικά. Επιδιώκει άμεσες λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα, και όχι την υπεράσπιση δογμάτων και ιδεοληψιών. Συνθέτει αξίες που στο πρόσφατο παρελθόν θεωρήθηκαν -εσφαλμένα- αντίθετες, όπως ο Πατριωτισμός με τον Εκσυγχρονισμό, ή η Ελεύθερη Οικονομία με το Κοινωνικό Κράτος. Θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη-πρόσωπο, και όχι τον ιδιώτη-άτομο.
3.    Σκοπός του κόμματος είναι η διάδοση των διακηρυγμένων αρχών και θέσεών του και η άσκηση της εξουσίας σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές, το πρόγραμμά του και τους νόμους του κράτους. Το κόμμα ανταποκρίνεται σε μια ιστορική ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας και επιδιώκει την εκπλήρωση των κεντρικών αιτημάτων της : την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού προς τις δημιουργικές δυνατότητές του και το μέλλον του, την προστασία της εθνικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, τον εκσυγχρονισμό των συνταγματικών θεσμών με εισαγωγή της διάκρισης των εξουσιών, την αποτελεσματικότητα των οργάνων του πολιτεύματος στην παραγωγή πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης στην εφαρμογή των νόμων, την εξυγίανση της οικονομίας και την οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, την αποκατάσταση της οικογένειας ως κοινωνικής αξίας και ως προστατευόμενου θεσμού για την δημογραφική βιωσιμότητα του ελληνικού έθνους, την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, την διασφάλιση της αειφορίας των φυσικών πόρων της, την ισότητα όλων έναντι του νόμου ανεξαρτήτως καταγωγής και οικονομικής ή πολιτικής ισχύος, την τήρηση της αρχής της νομιμότητας, την αποκατάσταση της αξιοκρατίας σε όλα τα κύτταρα της δημόσιας σφαίρας, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στην αμερόληπτη λειτουργία τους, την εξάλειψη της εξευτελιστικής για τον πολίτη πελατειακής σχέσης με την πολιτική και το κράτος, την ενεργοποίηση των πολιτών μέσα από θεσμούς συμμετοχής και άμεσης δημοκρατίας, την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη της παιδείας, του στοχασμού, των επιστημών, της τεχνολογίας, των τεχνών και των θετικών αξιών του καθ'  ημέραν βίου.

Άρθρο 2.  ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η δημοκρατική οργάνωση αποτελεί την θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας του κόμματος.

Άρθρο 3.  ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

1.     Μέλη και Φίλοι του Κόμματος δύνανται να είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες που αποδέχονται τις αρχές της δημοκρατίας και εφόσον (α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, (β) αποδέχονται το καταστατικό, τις αρχές και το πρόγραμμα του κόμματος και (γ) δεν συμμετέχουν ή δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο κόμμα ή κίνηση ή σχηματισμό εξαρτώμενο άμεσα ή έμμεσα από άλλο κόμμα.
2.     Το μέλος ή ο φίλος εγγράφεται κατόπιν αιτήσεώς του είτε διαδικτυακά είτε συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο εγγραφής.
3.     Η τελική επικύρωση της εγγραφής όλων των νέων μελών και φίλων γίνεται από το Συμβούλιο Ελέγχου και Αξιολόγησης.
4.     Τα μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και έχουν ίσο δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
5.     Οι φίλοι έχουν δικαίωμα εκλέγειν μόνον, και όχι εκλέγεσθαι.
6.     Τα μέλη και οι φίλοι εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για τις επιλογές, την τακτική και την στρατηγική του κόμματος, συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, ψηφίζουν για το πρόγραμμα και τα όργανα του κόμματος και ασκούν δημοκρατική κριτική εντός των αρμοδίων οργάνων.
7.     Τα μέλη και οι φίλοι δεν μεταδίδουν πληροφορίες για θέματα τα οποία συζητούνται αυστηρά και μόνο εντός του κόμματος.
8.     Τα μέλη και οι φίλοι καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, το  αντίστοιχο ποσό της οποίας αποφασίζεται από την Εθνική Επιτροπή. Η μη καταβολή δύο ετησίων συνδρομών συνεπάγεται τη διαγραφή τους από το Μητρώο Μελών του κόμματος. Η καταβολή των οφειλούμενων συνδρομών σημαίνει την αυτόματη επαναφορά του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο Μελών.
9.     Το μέλος ή ο φίλος διαγράφεται σε περίπτωση παραίτησης ή για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή για αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Άρθρο 4.  ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Το κόμμα οργανώνεται σε τρία επίπεδα:

 • το δημοτικό
 • το περιφερειακό
 • το κεντρικό

Όργανα του κόμματος είναι:

 • στο δημοτικό επίπεδο: Τα μέλη και οι φίλοι των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ στον κάθε δήμο
 • στο περιφερειακό επίπεδο:
  • α)  Οι Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας
  • β)  Το Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο
 • στο κεντρικό επίπεδο:
  • α)  Το Συνέδριο
  • β)  Η Εθνική Επιτροπή (ΕΕ)
  • γ)  Το Πολιτικό Συμβούλιο (ΠΣ)
  • δ)  Η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ)
  • ε)  Το Συμβούλιο Ελέγχου και Αξιολόγησης (ΣΕΑ)

Άρθρο 5.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.     Η συγκρότηση σε δημοτικό επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου αποτελεί τον πρώτο βαθμό οργάνωσης του κόμματος.
2.     Η οργάνωση του κόμματος σε δημοτικό επίπεδο σκοπό έχει τη διάχυση των αρχών και των θέσεων του κόμματος στην τοπική κοινωνία.
3.     Η κάθε οργάνωση μελών και φίλων των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ σε δημοτικό επίπεδο εκλέγει έναν εκπρόσωπό της και έναν αναπληρωτή του για μία διετία.
4.     Ο εκπρόσωπος ή, κωλυόμενου αυτού, ο αναπληρωτής της δημοτικής οργάνωσης συντονίζει τις εργασίες της ομάδας των μελών και φίλων.

Άρθρο 6.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.      Η συγκρότηση σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί την δευτεροβάθμια οργάνωση του κόμματος, δηλαδή κατά Περιφέρεια της Χώρας και με  έδρα την πρωτεύουσα της Περιφέρειας.
2.      Η οργάνωση του κόμματος σε περιφερειακό επίπεδο, σκοπό έχει :
2.1.     Τον συντονισμό των δημοτικών οργανώσεων των μελών και φίλων του κόμματος, ώστε οι παρεμβάσεις τους να είναι περισσότερο αποτελεσματικές και ωφέλιμες για κάθε τοπική κοινωνία.
2.2.     Τη διοχέτευση προς τα κεντρικά όργανα του κόμματος κεντρικών πληροφοριών και γνώσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
3.     Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων σε επίπεδο δήμου συγκροτούν το περιφερειακό συμβούλιο και εκλέγουν έναν συντονιστή και έναν αναπληρωτή αυτού.
4.     Το σύνολο των μελών της περιφέρειας εκδηλώνουν ενδιαφέρον και εντάσσονται σε ομάδες εργασίας, οι οποίες εκλέγουν αντίστοιχα τον επικεφαλής συντονιστή και αναπληρωτή αυτού.
5.    Οι συντονιστές ή, σε περίπτωση κωλύματος, οι αναπληρωτές των περιφερειακών ομάδων εργασίας συγκροτούν την αντίστοιχη ομάδα εργασίας σε εθνικό επίπεδο, της οποίας προΐσταται το επιφορτισμένο προς τούτο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7.  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

7.1.    ΣΥΝΕΔΡΙΟ.  Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του Κόμματος.
7.1.1.    Το ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
7.1.1.1.    Συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερα έτη.
7.1.1.2.    Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όλα τα μέλη και οι φίλοι των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ή μέγιστος αριθμός 600 (εξακόσιοι), εφ’  όσον είναι ταμειακώς ενήμεροι κατά το έτος διεξαγωγής του Συνεδρίου.
7.1.1.3.    Τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, ενώ οι φίλοι μόνο του εκλέγειν.
7.1.1.4.    Αρμοδιότητες του Συνεδρίου είναι να:
α.   Αποφασίζει για την δομή, τις θέσεις και τα όργανα του κόμματος.
β.   Εκλέγει την Εθνική Επιτροπή.
γ.   Εκλέγει το Συμβούλιο Ελέγχου και Αξιολόγησης.
δ.   Αποφασίζει επί του πολιτικού, οργανωτικού και οικονομικού απολογισμού της Εθνικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου.
ε.   Αποφασίζει επί εισηγήσεων για την πολιτική γραμμή, το πρόγραμμα, την οργάνωση, τα οικονομικά και το καταστατικό του κόμματος. Εν προκειμένω εξετάζονται οι δημοσιευμένες εισηγήσεις των ομάδων εργασίας αλλά και εισηγήσεις κάθε μέλους του κόμματος, ακόμη και μη συνέδρου, εφόσον έχουν υποβληθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικώς και  εφ' όσον συνυπογράφονται από 50 τουλάχιστον μέλη.
7.1.1.5.    Ειδικά όσον αφορά το πρόγραμμα ή/και το καταστατικό, το Συνέδριο δύναται να παραπέμψει συγκεκριμένα θέματα σε ηλεκτρονική διαβούλευση και ψηφοφορία μεταξύ των μελών του κόμματος.
7.1.1.6.    Η Εθνική Επιτροπή αποφασίζει τις αναλογίες συμμετοχής των συνέδρων με βάση αναλογικά πληθυσμιακά κριτήρια.

7.1.2.    Το ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που έχει και το τακτικό Συνέδριο.
7.1.2.1     Μπορεί να συγκληθεί μεταξύ δύο τακτικών Συνεδρίων, εφ’ όσον το ζητήσουν είτε η Εθνική Επιτροπή του κόμματος, είτε μέλη που αντιπροσωπεύουν τα 3/5 (τρία πέμπτα) των ταμειακώς ενήμερων (κατά το τότε τρέχον έτος) μελών του κόμματος.
7.1.2.2.    Η σύγκληση του εκτάκτου Συνεδρίου πραγματοποιείται με ευθύνη του Πολιτικού Συμβουλίου, το αργότερο εντός 60 ημερών από τη στιγμή που διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.
7.1.2.3.    Για τους συνέδρους ισχύουν οι πρόνοιες του τακτικού συνεδρίου.

7.2.    ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΕ). Η Εθνική επιτροπή είναι το ανώτερο πολιτικό όργανο του κόμματος μεταξύ δύο Συνεδρίων.
7.2.1.    Η Εθνική Επιτροπή συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που δεν έχει προβλεφθεί στις αποφάσεις του τελευταίου συνεδρίου, για τα οργανωτικά και πολιτικά ζητήματα και προετοιμάζει το Συνέδριο του κόμματος.
7.2.2.    Η Εθνική Επιτροπή εκλέγεται από το Συνέδριο, από ενιαία λίστα υποψηφίων, είναι κατ’ αρχήν διευρυμένη και αριθμεί 53 (πενήντα τρία) μέλη.  Από αυτά αποσπώνται δι’ εκλογής σε δεύτερο βαθμό 18 (δεκαοκτώ) μέλη, τα οποία θα συγκροτήσουν το Πολιτικό Συμβούλιο (βλ. 7.3). Τα εναπομείναντα 35 (τριάντα πέντε) μέλη συνιστούν την  Εθνική Επιτροπή.
7.2.3.    Οι αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής δεσμεύουν το Πολιτικό Συμβούλιο και την Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος.
7.2.4.    Συνέρχεται τακτικώς 2 (δύο) φορές τον χρόνο και εκτάκτως όταν το ζητήσει το Πολιτικό Συμβούλιο ή/και η Διοικούσα Επιτροπή ή τα 3/5 των μελών της.
7.2.5.    Η Εθνική Επιτροπή εκλέγει το 5μελές προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
7.2.6.    Η Εθνική Επιτροπή εκλέγει τον Γραμματέα της, ο οποίος συμμετέχει και στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Διοικούσα Επιτροπή. 

7.3.    ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΠΣ). Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α.   Υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της ΕΕ.
β.   Επεξεργάζεται θέσεις για πολιτικά θέματα για τα οποία δεν υπάρχουν σχετικές αποφάσεις από το συνέδριο ή την ΕΕ, και τις υλοποιεί.
γ.   Λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του κόμματος.
7.3.1.    Το Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται κατ’ αρχήν από 18 (δεκαοκτώ) μέλη προερχόμενα από τα ήδη εκλεγέντα μέλη της ΕΕ.  Εν συνεχεία, 4 (τέσσερα) μέλη εξ αυτών αποσπώνται και συγκροτούν την Διοικούσα Επιτροπή (βλ. 7.4). Τα εναπομείναντα 14 (δεκατέσσερα) μέλη συγκροτούν το Πολιτικό Συμβούλιο,  στο οποίο συμμετέχει  επιπροσθέτως και ο Γραμματέας της ΕΕ.
7.3.2.    Κάθε  ένα από τα μέλη του ΠΣ, εκτός του Γραμματέα, είναι υπεύθυνο, συντονίζει και παρακολουθεί τις ομάδες παραγωγής πολιτικής, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε περιφερειακό επίπεδο. Οι ομάδες αυτές παρέχουν εξειδικευμένη πληροφόρηση και ανάλυση εκ μέρους των τοπικών κοινωνιών με απώτερο σκοπό την διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών παρεμβάσεων σε κεντρικό επίπεδο. Προβλέπονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες. 
1.    Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Αμύνης
2.    Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης
3.    Ναυτιλίας
4.    Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως
5.    Δικαιοσύνης και Νομικής Κάλυψης
6.    Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας
7.    Παιδείας και Πολιτισμού
8.    Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
9.    Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
10.    Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
11.    Επικοινωνιακού σχεδιασμού
12.    Διαδικτύου
13.    Οικονομικών πόρων
14.    Υπεύθυνος οργάνωσης
7.3.2.1.   Σε κάθε ομάδα εργασίας προβλέπεται τμήμα Τεκμηρίωσης που θα εργάζεται για την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων του κόμματος και της οποίας προΐσταται το μέλος του ΠΣ που έχει ορισθεί συντονιστής της θεματικής ενότητας.
7.3.2.2.   Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να συγκροτήσει επιπλέον ομάδες εργασίας, θεματικές ή οργανωτικές, και να διασπάσει τις υπάρχουσες σε υπο-ομάδες.
7.3.2.3.   Ο αριθμός των κεντρικών ομάδων εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.
7.3.2.4.   Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να εισηγείται στην ΕΕ την κατάργηση ομάδων, των οποίων η λειτουργία για σοβαρούς λόγους δεν θεωρείται σημαντική, ή να τις επανακαθορίζει .
7.3.2.5. Το μέλος του ΠΣ που είναι υπεύθυνο για τους Οικονομικούς Πόρους (βλ. θεματική ενότητα 13 ανωτέρω) ασκεί την Οικονομική Διαχείριση του κόμματος μαζί με δύο μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
7.3.3.    Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να συγκροτήσει από προσωπικότητες αδιαμφισβήτητου κύρους «Συμβούλιο Σοφών» για την άντληση συμβουλών.
7.3.4.    Η θητεία του ΠΣ είναι τετραετής και κανένα από τα μέλη του δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχόμενη θητεία.
7.3.5.    Συγκαλείται τακτικώς κάθε μήνα και εκτάκτως με απόφαση του Γραμματέα ή με απόφαση των 3/5 των μελών του.
7.3.6.    Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 (δύο τρίτων) των εγγεγραμμένων μελών του.
7.3.7.    Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των μελών του, η απόφαση παραπέμπεται στην Διοικούσα Επιτροπή.
7.3.8.    Το ΠΣ μπορεί να συνεδριάζει τηλεματικά και να ψηφίζει ηλεκτρονικά, με φαξ ή τηλεγράφημα, εφ' όσον αυτό έχει αποφασισθεί δεόντως από τα μέλη του.
7.3.9.    Μέλος του ΠΣ που εκλέγεται σε κεντρικό αξίωμα, συμπεριλαμβανομένων περιφερειαρχών και δημάρχων, οφείλει να παραιτείται από την θέση του μέλους του ΠΣ.

7.4.    Η  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΕ).  Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελεί το όργανο άσκησης πολιτικής του κόμματος και είναι υπεύθυνη για την συνολική πολιτική παρουσία του κόμματος στην Ελλάδα και διεθνώς.
7.4.1.    Η Διοικούσα Επιτροπή είναι 5μελής και συγκροτείται από 4 (τέσσερα) εκ των μελών του  αρχικώς εκλεγμένου 18μελούς Πολιτικού Συμβουλίου και τον Γραμματέα.
7.4.2.    Συγκαλείται τακτικώς ανά 15θήμερο και συμμετέχει στις αντίστοιχες μηνιαίες συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου.
7.4.3.    Ο τρόπος λειτουργίας της ΔΕ προσδιορίζεται με απόφαση του ιδίου οργάνου και εγκρίνεται από το ΠΣ.
7.4.4.    Η ΔΕ μπορεί να συνεδριάζει τηλεματικά και να ψηφίζει ηλεκτρονικά, με φαξ ή τηλεγράφημα, εφ' όσον αυτό έχει αποφασισθεί δεόντως από τα μέλη της.
7.4.5.    Μέλος της ΔΕ που εκλέγεται σε κεντρικό αξίωμα, συμπεριλαμβανομένων περιφερειαρχών και δημάρχων, οφείλει να παραιτείται από την θέση του μέλους της ΔΕ.

7.5.    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΣΕΑ) 
7.5.1.   Το Συμβούλιο Ελέγχου και Αξιολόγησης  αποτελεί ανεξάρτητο και αυτοδύναμο 7μελές όργανο ελέγχου και αξιολόγησης. Συνιστά τον θεματοφύλακα των αρχών και αξιών του κόμματος, και ελέγχει κατά πόσον οι εφαρμοζόμενες πολιτικές συνάδουν προς αυτές.  Ανάμεσα στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται:
α.   Έλεγχος και πειθαρχικές ενέργειες για θέματα καταστατικού και πολιτικής όλων των μελών όλων των οργάνων
β.   Επικύρωση της τελικής εγγραφής των νέων μελών και φίλων του κόμματος
γ.   Διαγραφή μέλους ή φίλου σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος
δ.  Τήρηση του Καταστατικού
ε.  Έγκριση των Κανονισμών Λειτουργίας των Οργάνων του Κόμματος
στ.   Αξιολόγηση και έγκριση κατά περίσταση των κομματικών υποψηφιοτήτων για κεντρικά πολιτικά αξιώματα βάσει των κριτηρίων της αριστείας, του κοινωνικού έργου, της επαγγελματικής επάρκειας και της αποδοχής των πολιτικών θέσεων του κόμματος
ζ.    Έλεγχος των οικονομικών του κόμματος  και διαφύλαξη της νομιμότητας και διαφάνειας ως προς αυτά
7.5.2.   Τα μέλη του εκλέγονται απ’ ευθείας από το Συνέδριο και δεν συμμετέχουν σε κανένα άλλο όργανο.
7.5.3.   Μετά την συγκρότησή του το ΣΕΑ υποχρεούται να εκλέξει έναν Γραμματέα και να συντάξει και να εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.

Άρθρο 8.  ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

8.1.    Η εκλογή του επικεφαλής του Εθνικού Εκλογικού συνδυασμού ανατίθεται σε Σώμα Εκλεκτόρων, το οποίο αριθμεί  190 (εκατόν ενενήντα)  μέλη συνολικά.  Το Σώμα Εκλεκτόρων συγκροτείται από όλα τα όργανα του κόμματος συν εκπροσώπους των Περιφερειών ως εξής:
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            35 μέλη
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ            14 μέλη
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              4 μέλη
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ      7 μέλη
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ        130 μέλη
8.2.    Τα μέλη των περιφερειών εκλέγονται με μαθηματικό τύπο, ο οποίος διασφαλίζει την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας και της αναλογικότητας.
8.3.     Κάθε περιφέρεια έχει τον ελάχιστο αριθμό των 3 (τριών) εκλεκτόρων.
8.4.    Καθιερώνεται το ασυμβίβαστο των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου σε περίπτωση κατάληψης κοινοβουλευτικών ή/και κυβερνητικών θέσεων.
8.5.    Οι υποψήφιοι των Νομαρχιακών ψηφοδελτίων για το κοινοβούλιο αναδεικνύονται από την συνέλευση των μελών και φίλων των Δημοτικών οργανώσεων.
8.6.    Οι  υποψηφιότητες εγκρίνονται κατ’ αρχήν, όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, από το Συμβούλιο Ελέγχου και Αξιολόγησης  και εν συνεχεία επιλέγονται  από τις συνελεύσεις των Δημοτικών οργανώσεων.
8.7.    Το ΠΣ έχει δικαίωμα να προτείνει υποψηφιότητες προβεβλημένων προσωπικοτήτων προς έγκριση από τις συνελεύσεις Δημοτικών οργανώσεων και να ορίσει έναν υποψήφιο βουλευτή σε κάθε Νομαρχία πλην μονοεδρικών.
8.8.    Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας καταρτίζεται από το  19μελές ΠΣ και ακολούθως εγκρίνεται από το Συμβούλιο Ελέγχου και Αξιολόγησης  .

Άρθρο 9.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

9.1.  Οι οικονομικοί πόροι του κόμματος είναι τακτικοί και έκτακτοι. 
9.1.1.  Τακτικοί, είναι η κρατική επιχορήγηση, οι συνδρομές των μελών και οι εισφορές των εκλεγμένων εκπροσώπων του κόμματος σε ποσοστό 25%  επί της καθαρής αμοιβής των.
9.1.2.  Έκτακτοι, είναι οι νόμιμες ενισχύσεις φίλων, οι εισπράξεις από εκδηλώσεις ή λαχεία και οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες. Για την αποδοχή αυτών, τηρείται το ανώτατο όριο των 12.000 Ευρώ κατ’ έτος και κατά άτομο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των κομμάτων από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί  ή μειωθεί σε συμφωνία με την ισχύουσα οδηγία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.
9.2.    Τηρείται πλήρης νομιμότητα, διαφάνεια και πληροφόρηση κάθε μέλους ως προς τους ανωτέρω πόρους, τα έσοδα και έξοδα του κόμματος.
9.3.    Τον έλεγχο στα οικονομικά του κόμματος ασκεί το Συμβούλιο Επιτροπείας και Αξιολόγησης.
9.4.    Την  οικονομική και ταμειακή διαχείριση των πόρων του κόμματος ασκεί το μέλος του ΠΣ, το οποίο συντονίζει την θεματική ενότητα «Οικονομικοί Πόροι» (βλ. 7.3.2. και 7.3.2.5.), μαζί με δύο μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Άρθρο 10.  «ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ»

1.     Με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπόψη και ενδεχόμενων προτάσεων από τα αποκεντρωμένα όργανα, μπορεί να διενεργείται κομματικό δημοψήφισμα για θέματα ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας. 
2.     Η διεξαγωγή δημοψηφίσματος είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει τουλάχιστον το 1/5 (ένα πέμπτο) των μελών. Το αποτέλεσμα δημοψηφίσματος δεσμεύει τα όργανα του κόμματος ως προς την κατεύθυνση συγκεκριμένης απόφασης. 
3.     Στο «δημοψήφισμα» λαμβάνουν μέρος όλα τα Μέλη και οι Φίλοι του κόμματος. 
4.     Οι όροι διεξαγωγής του «δημοψηφίσματος», η αναγκαία συμμετοχή για τη δεσμευτικότητά του και άλλες ειδικές ρυθμίσεις περιέχονται σε Κανονισμό και στην απόφαση περί προκήρυξής του που εκδίδεται από το Πολιτικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 11.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.     Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί οποιαδήποτε παραβίαση του καταστατικού, της διακήρυξης και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του κόμματος.
2.     Επιβαλλόμενες ποινές είναι σύσταση, επίπληξη, προσωρινή αποβολή διάρκειας 1-6 μηνών και οριστική διαγραφή.
3.     Ουδείς κρίνεται ή τιμωρείται αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση του σε απολογία, η οποία αποδεδειγμένα θα πρέπει να του κοινοποιηθεί τουλάχιστον προ 48 ωρών. Εάν αρνηθεί να απολογηθεί δικάζεται ερήμην.
4.     Η πειθαρχική εξουσία ασκείται από το Συμβούλιο Ελέγχου και Αξιολόγησης  ή μετά από εισήγηση του Πολιτικού Συμβουλίου.
5.     Η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 12.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέχρι την συγκρότηση όλων των περιφερειακών και δημοτικών επιπέδων οργάνωσης, το κόμμα λειτουργεί με τα λοιπά όργανα που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.

 

Για να υποβάλλετε σχόλια πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως μέλος.