Ουσιαστική Εκπαίδευση

  • Διαμόρφωση σκεπτόμενων, δημιουργικών και ενεργών πολιτών
  • Επανίδρυση των πρότυπων πειραματικών σχολείων σε κάθε νομό της χώρας
  • Επένδυση σε σύγχρονες και ολοκληρωμένες σχολικές εγκαταστάσεις με εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
  • Εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
  • Πιστοποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Ίδρυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων