Σύγχρονης αντίληψης Δημόσια Τάξη

  • Αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας μέσω νέων δομών και διαδικασιών
  • Αναβάθμιση των Σωμάτων Ασφαλείας με υλικοτεχνικά μέσα υψηλής τεχνολογίας
  • Προσδιορισμός σύγχρονων κριτηρίων επιλογής του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και εφαρμογή εντατικού προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης και αξιολόγησης